Jun 15, 2012

500வது கிறுக்கல்!

இந்த தளத்தில் இதுவரை 499 கிறுக்கல்கள் கிறுக்கித் தள்ளியிருக்கிறேன்!

இதோ இந்த 500வது கிறுக்கல் நம்ம அகில் கிறுக்கிய முதல் கிறுக்கல். நம் புது இல்லத்தின் புதிய சுவரில்... :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...